Offline 2.17

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy podwykonawców

W obecnych czasach większość firm produkcyjnych korzysta w większym lub mniejszym stopniu z usług podwykonawców. Niezależnie od stopnia skomplikowania oraz czasu trwania prac wykonywanych przez podwykonawców, mamy wtedy do czynienia z sytuacją, gdy pracownicy innej organizacji, o odmiennych standardach pracy, kulturze organizacyjnej, kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu, wykonują prace na rzecz firmy zlecającej, na jej terenie, często w obszarach, gdzie znajdują się pracownicy firmy zlecającej.

Paweł Rolewski

Stanowi to wyzwanie z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa na terenie firmy zlecającej.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa kluczowe jest, aby pracownicy obu organizacji rozumieli ryzyka związane ze specyfiką prac wykonywanych – zarówno przez pracowników firmy zlecającej usługę, jak i podwykonawców oraz ryzyka związane z obiektami, maszynami czy też procesami firmy zlecającej.
Służy temu proces Zarządzania Bezpieczeństwem Podwykonawców, wprowadzający określone procedury do zastosowania podczas kontraktowania i nadzoru wykonywanych prac.
W niniejszym artykule, chciałbym przybliżyć model zarządzania bezpieczeństwem podwykonawców, wykorzystywaną w zakładach produkcyjnych DuPont, zwany „Modelem 6-ciu kroków”.

diagram

Z praktycznego punktu widzenia, proces zarządzania bezpieczeństwem podwykonawców sprowadza się do wyselekcjonowania puli kompetentnych usługodawców, wyłonienia kontrahenta, odpowiedniego zakontraktowania usług i stworzenia środowiska, w którym kontraktor staje się wartościowym partnerem, realizując usługę dodającą wartość do operacji firmy, przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa zleceniodawcy.
Podstawą takiego procesu jest określenie fundamentalnych zasad współpracy z podwykonawcą, obejmujących planowanie działań, efektywną komunikację oraz wdrożenie i stosowanie polityki i procedur, zapewniających wspólne elementy kontroli i nadzoru.
Szczególne znaczenie ma tu zastosowanie się obu stron do polityki, procedur i praktyk firmy zlecającej usługę, co umożliwia kontrolę, zmniejszenie, a nawet eliminację ryzyka związanego z aktywnością podejmowaną przez podwykonawcę na terenie firmy zlecającej, a w przypadku niestosowania wyżej wymienionych zasad i standardów, mogłoby doprowadzić do urazów, chorób, incydentów środowiskowych, szkód i strat biznesowych.

Model 6-ciu kroków obejmuje:
1.    wybór podwykonawcy,
2.    przygotowanie kontraktu,
3.    przyznanie kontraktu,
4.    wprowadzenie i szkolenie podwykonawcy,
5.    zarządzanie pracą podwykonawcy,
6.    ocenę podwykonawcy po realizacji kontraktu.

Wybór podwykonawcy

Podwykonawcy (w przypadku dopuszczenia sytuacji, w których podwykonawcy mogą przy realizacji usługi korzystać ze współpracy z firmami trzecimi, również firmy trzecie, wyspecyfikowane przez podwykonawcę) powinny zostać poddane starannemu procesowi kwalifikacyjnemu, którego wyniki decydują o możliwości ubiegania się o współpracę z firmą zlecająca usługę.
Na tym etapie podwykonawcy ubiegający się o współpracę są zobowiązani do przedstawienia informacji dotyczącej kompetencji do wykonywania określonych usług, ale również informacji dodatkowych, dotyczących m.in.: systemu szkoleń (w tym szkoleń z zakresu bezpieczeństwa), statystyk wypadkowości i chorób zawodowych, systemu zarządzania/programów w zakresie bezpieczeństwem pracy i środowiska oraz rekomendacji i oceny współpracy z firmą zlecającą, jeśli taka współpraca miała miejsce w przeszłości.

Przygotowanie kontraktu

Wymogi kontraktowe powinny zostać przygotowane w taki sposób, aby określały zasady i obowiązki podwykonawcy w zakresie bezpiecznego wykonywania zlecanych prac.
Na etapie przygotowania wymogów kontraktowych, istotne jest zaangażowanie i wkład różnych funkcji i części organizacji, właściwych dla charakteru i zakresu kontraktowanych usług, np. działu zakupów, działu prawnego, działu bezpieczeństwa, obszarów produkcji, technologów itp.
Ich zadaniem jest określenie specyficznych wymagań stawianych wobec podwykonawcy, obejmujących wymogi w zakresie planowania i bezpiecznego wykonywania usługi.

Wymogi kontraktowe powinny zostać przygotowane w taki sposób, aby określały zasady i obowiązki podwykonawcy w zakresie bezpiecznego wykonywania zlecanych prac.

Oprócz wymogów, powinny zostać jasno zdefiniowane sposoby nadzoru, inspekcji, oceny i wdrażania działań korekcyjnych przez podwykonawcę oraz możliwe kary i warunki ich nałożenia na podwykonawcę w związku z niestosowaniem się do wymogów i/lub zaleceń wdrożenia działań korekcyjnych stawianych przez firmę zlecającą.

Przyznanie kontraktu

Firmy zakwalifikowane do ubiegania się o możliwość świadczenia usługi otrzymują wymogi kontraktowe i mają możliwość zwrócenia się o dodatkowe wyjaśnienia, a następnie składają swoje oferty.
Zespół pracowników firmy zlecającej usługę, dobrany pod względem kompetencji i rodzaju kontraktowanej usługi, ocenia złożone oferty i wyłania firmę podwykonawczą, która jest zapraszana na spotkanie poświęcone doprecyzowaniu wymogów kontraktowych, budzących ewentualne wątpliwości podwykonawcy oraz podpisaniu kontraktu.
Spotkanie odbywa się w gronie przedstawicieli firmy zlecającej i podwykonawcy, odpowiedzialnych za specyfikację, nadzór i wykonanie prac, włączając w to obszar bezpieczeństwa.   

Wprowadzenie i przeszkolenie podwykonawcy

Przed wejściem na teren firmy zlecającej i podjęciem prac, pracownicy podwykonawcy przechodzą szkolenie z zakresu bezpieczeństwa w firmie, obejmujące ogólne zasady bezpieczeństwa, procedury ewakuacji i standardy bezpiecznej pracy.
Następnie personel podwykonawcy jest szkolony w zakresie specyficznych wymogów bezpieczeństwa i standardów związanych z miejscem wykonywania usługi.
Takie szkolenie obejmuje wszystkie niezbędne działania do podjęcia przez określonych pracowników firmy zlecającej i pracowników podwykonawców dla zapewnienia bezpieczeństwa, informacje na temat procesów oraz zachowania w przypadku nagłych wypadków/ewakuacji.
W przypadku dłuższego okresu przebywania na terenie firmy zlecającej, pracownicy podwykonawcy są obejmowani dodatkowymi szkoleniami z zakresu bezpieczeństwa, jakimi poddawani są pracownicy firmy zlecającej.

Zarządzanie pracą podwykonawców

Po odpowiednim przygotowaniu, pracownicy podwykonawcy przystępują do realizacji usługi, co wymaga od firmy zlecającej odpowiedniej koordynacji i nadzoru nad wykonywanymi pracami.
Ten etap wymaga bezwzględnego egzekwowania przez firmę zlecającą procedur w zakresie zezwoleń/ poleceń pracy, postępowania w przypadku incydentów i urazów, kontroli i nadzoru nad wykonywanymi pracami z punktu widzenia wymogów i standardów bezpieczeństwa oraz koordynacji działań z obszarami operacji, w których prowadzone są prace.
Podczas tego etapu pracownicy podwykonawcy są oceniani pod względem utrzymania harmonogramu i jakości wykonywanych usług oraz stosowania się do wymogów w zakresie bezpieczeństwa, a oceny z poszczególnych etapów wykonywania usługi są dokumentowane.
W przypadku stwierdzenia niewłaściwego wypełniania obowiązków kontraktowych, podwykonawca otrzymuje nakaz wdrożenia określonych działań naprawczych, których wdrożenie jest kontrolowane/oceniane i dokumentowane oraz podlega karze, zgodnie z warunkami kontaktu.

Ocenę podwykonawcy po realizacji kontraktu

Po realizacji usługi, praca podwykonawcy podlega formalnej ocenie. Ogólna ocena obejmuje zarówno wyniki i sposób wykonanej pracy, jak i podejście podwykonawcy do współpracy z firmą zlecającą usługę, ze szczególnym uwzględnieniem gotowości do ciągłego doskonalenia działań w zakresie bezpieczeństwa.

Oczywistym jest, że opisany model zarządzania bezpieczeństwem podwykonawców, tak jak inne obszary zarządzania firmą, będzie opierał się na efektywnej kulturze organizacyjnej, w tym kulturze bezpieczeństwa, kształtowanej przez zaangażowanie całej organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania kierownictwa (tzw. odczuwalne przywództwo) i efektywnym systemie zarządzania.
W szczególności, sprawne zarządzanie bezpieczeństwem będzie wymagało precyzyjnego określenia ról i odpowiedzialności w organizacji firmy zlecającej usługę, dyscypliny i zaangażowania osób pełniących określone funkcje w firmie, podejścia wykonawcy do wypełniania obowiązków kontraktowych (w tym: odpowiednie przygotowanie pracowników, egzekwowanie pracy zgodnie z wymogami zleceniodawcy, bieżąca współpraca w zakresie bezpieczeństwa, np. wdrożenie działań korekcyjnych, informacje o dodatkowych zagrożeniach etc.) oraz od zaangażowania całej organizacji firmy zlecającej usługę we wsparcie działań podejmowanych przez określone funkcje i działy w zakresie realizacji procedur zarządzania bezpieczeństwem podwykonawców.

Paweł Rolewski

Dyrektor zarządzający Safety For Operation, do 2016 Senior Business Development Manager CE DuPont Sustainable Solutions, obecnie niezależny konsultant DuPont Sustainable Solutions.

Wydawca

safety media biale

Redakcja

Redaktor Naczelny 
Fabian Biel 
f.biel@kulturabezpieczenstwa.pl 

Sekretarz Redakcji: 
Malwina Kuśmierczyk 

redakcja@kulturabezpieczenstwa.pl 

Biuro reklamy: 
Katarzyna Czak 

k.czak@kulturabezpieczenstwa.pl 

Skład i łamanie do druku: 
Safety Media 

Pobierz najnowsze wydanie

Newsletter

Bądź na bieżąco, zapisz się na newsletter!
Poinformujemy Cię o nowym wydaniu czasopisma "Offline".
Dajemy gwarancję, że Twoje dane nie będą udostępniane firmom zewnętrznym.

  • Najnowsze

  • Popularne

Loading
Loading